Gospel

Chúa Nhật Phục Sinh 4 – Fourth Sunday of Easter Gospel JN 10:1-10

Good-Shepherd-Dyce

Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A Bài Ðọc I: Cv 2, 14a. 36-41 “Thiên Chúa đã tôn Người làm Chúa và làm Ðấng Kitô”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười … Continue reading

Chúa Nhật 3 Phục Sinh – 3rd Sunday of Easter Gospel LK 24:13-35

small_road-to-emmaus

Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A   Bài Ðọc I: Cv 2, 14. 22-28 “Không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong cõi chết”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng … Continue reading

Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa – Divine Mercy Sunday Gospel JN 20:19-31

Divinemercy1

Chúa Nhật II Phục Sinh Năm A – Kính Lòng Thương Xót Chúa Bài Ðọc I: Cv 2, 42-47 “Tất cả mọi kẻ tin, đều sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của chung”. Trích sách Tông … Continue reading

Chúa Nhật Phục Sinh – Easter Sunday Gospel Jn 20:1-9

resurrection 2

Chúa Nhật Lễ Phục Sinh Bài Ðọc I: Cv 10, 34a. 37-43 “Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng … Continue reading

Chúa Nhật Mùa Chay 4-4th Week of Lent Gospel Jn 9:1-41

JESÚS - cure blind man

Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A   Bài Ðọc I: Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a “Ðavit được xức dầu làm vua Israel”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: “Hãy đổ … Continue reading

Chúa Nhật 7TN-7th Sunday in Ordinary Time Gospel MT5:38-48

love as Jesus

Chúa Nhật 7 Quanh Năm Năm A Bài Ðọc I: Lv 19,1-2. 17-18 “Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel: … Continue reading

Chúa Nhật 6TN-6th Sunday in Ordinary Time Gospel MT 5:17-37

Matthew-5-17-Not-To-Abolish-But-To-Fulfil-The-Law-red.jpg-copy

Chúa Nhật 6 Quanh Năm Năm A   BÀI ĐỌC I: Sir 15,15-20 “Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác”Bài trích sách Đức Huấn ca. Nếu người muốn tuân giữ các giới răn: Việc trung thành giữ … Continue reading

Chúa Nhật 5TN-5th Sunday in Ordinary Time Gospel MT5:13-16

salt & light

Chúa Nhật 5 Quanh Năm Năm A Bài Ðọc I: Is 58, 7-10 “Sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông”. Trích sách Tiên tri Isaia. Này đây Chúa phán: “Hãy chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy … Continue reading

Chúa Nhật 4TN-4th Sunday in Ordinary Time Gospel MT5:1-12

blessed rules

Chúa Nhật 4 Quanh Năm Năm A Bài Ðọc I: Xp 2, 3; 3, 12-13 “Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi, một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn”. Trích sách Tiên tri Xôphônia. Hãy tìm Chúa, hỡi … Continue reading

Chúa Nhật 3TN-3rd Sunday in Ordinary Time Gospel Mt 4:12-23

FollowJEsus

Chúa Nhật 3 Quanh Năm Năm A Bài Ðọc I: Is 9, 1-4 (Hr 8, 23b – 9, 3) “Tại Galilêa các dân tộc và dân chúng thấy một ánh sáng vĩ đại”. Trích sách Tiên tri Isaia. Lúc đầu, … Continue reading