Gospel

Chúa Nhật Mùa Chay 4-4th Week of Lent Gospel Jn 9:1-41

JESÚS - cure blind man

Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A   Bài Ðọc I: Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a “Ðavit được xức dầu làm vua Israel”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: “Hãy đổ … Continue reading

Chúa Nhật 7TN-7th Sunday in Ordinary Time Gospel MT5:38-48

love as Jesus

Chúa Nhật 7 Quanh Năm Năm A Bài Ðọc I: Lv 19,1-2. 17-18 “Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel: … Continue reading

Chúa Nhật 6TN-6th Sunday in Ordinary Time Gospel MT 5:17-37

Matthew-5-17-Not-To-Abolish-But-To-Fulfil-The-Law-red.jpg-copy

Chúa Nhật 6 Quanh Năm Năm A   BÀI ĐỌC I: Sir 15,15-20 “Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác”Bài trích sách Đức Huấn ca. Nếu người muốn tuân giữ các giới răn: Việc trung thành giữ … Continue reading

Chúa Nhật 5TN-5th Sunday in Ordinary Time Gospel MT5:13-16

salt & light

Chúa Nhật 5 Quanh Năm Năm A Bài Ðọc I: Is 58, 7-10 “Sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông”. Trích sách Tiên tri Isaia. Này đây Chúa phán: “Hãy chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy … Continue reading

Chúa Nhật 4TN-4th Sunday in Ordinary Time Gospel MT5:1-12

blessed rules

Chúa Nhật 4 Quanh Năm Năm A Bài Ðọc I: Xp 2, 3; 3, 12-13 “Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi, một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn”. Trích sách Tiên tri Xôphônia. Hãy tìm Chúa, hỡi … Continue reading

Chúa Nhật 3TN-3rd Sunday in Ordinary Time Gospel Mt 4:12-23

FollowJEsus

Chúa Nhật 3 Quanh Năm Năm A Bài Ðọc I: Is 9, 1-4 (Hr 8, 23b – 9, 3) “Tại Galilêa các dân tộc và dân chúng thấy một ánh sáng vĩ đại”. Trích sách Tiên tri Isaia. Lúc đầu, … Continue reading

Chúa Nhật 2 TN – 2nd Sunday in Ordinary Times Gospel Jn 1:29-34

jesus-lamb-of-god1

Chúa Nhật 2 Quanh Năm Năm A Bài Ðọc I: Is 49, 3. 5-6 “Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta”. Trích sách Tiên tri Isaia. Chúa đã phán cùng tôi: … Continue reading

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh – Ephiphany of the Lord Gospel Mt. 2:1-12

ephiphany

Lễ Hiển Linh Bài Ðọc I: Is 60, 1-6 “Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang … Continue reading

Chúa Nhật Lễ Giáng Sinh – Christmas Sunday Nativity of our Lord Gospel JN 1:1-5, 9-14

nativity scene

Ngày 25 tháng 12 Lễ Chúa Giáng Sinh Lễ Ban Ngày Bài Ðọc I: Is 52, 7-10 “Khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðẹp thay … Continue reading

Chúa Nhật Mùa Vọng 4- Fourth Sunday of Advent Gospel MT 1:18-24

songe-st-joseph

Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A Bài Ðọc I: Is 7, 10-14  “Này trinh nữ sẽ thụ thai”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một … Continue reading