Saint Barbara

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ SONG NGỮ
VIETNAMESE BILINGUAL RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM

NỮ TU PHỤ TRÁCH GIÁO LÝ – COORDINATORS
Sr. Mary Stella Kim Lê, LHC
Sr. Maria Deliah Tâm Nguyễn, LHC

Tel:  714.775.9475  x 239
730 S. Euclid St. Santa Ana,  CA  92704

MISSION STATEMENT

Resources

Bible Saint Barbara Rosary for Kids  

Ave Maria, Hail Mary – Catholic Hymns of Praise

Fixin’ My Eyes on You Jana Alayra

Mission Statement

Gang Vien Giao Ly  Cong Doan St. Barbara 2013-2014

TUYÊN NGÔN SỨ MẠNG Chúng tôi, các Linh Mục, Giám Đốc, Điều Hợp Viên, Giảng viên Giáo Lý, Phụ huynh học sinh và Tình Nguyện viên của Chương Trình Huấn Luyện Đức Tin tại Giáo Xứ St. Barbara, noi gương … Continue reading